Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2016
Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande
Eva Ärlemalm - Hagsér, Järfälla
Ingrid Engdahl, Stockholm
Maria Edlund, Nacka
Bibbi Tjernlund Ersson, Stockholm
Kristina Lindberg , Lidingö
Suheer Sherif, Botkyrka
Gittel Strassman, Stockholm
Margareta Blennow, Stockholm

Program våren 2017

Årsmöte Stockholmskretsen

Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning: Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10 i nya numret av OMEP-nytt .

Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 äger rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Dagen innan, fredag 3 februari kl 13-14:30, anordnar Svenska OMEP en öppen föreläsning och ett möte som alla medlemmar är välkomna till! Vi gästas då av våra nordiska länders OMEP organisationer och ser fram emot samtal och erfarenhetsutbyte om situationen för de yngre barnen i våra respektive länder.

Anmälan till: agneta.jonsson@hkr.se

Föreläsningar våren 2017

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNINGAR OCH DEBATT VÅREN 2017

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Torsdag 26 januari kl. 17:30 - 19:00


Föreläsning med Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development

Är stora barngrupper förskolans största problem? Med utgångspunkt i ett forskningsprojekt, tillsammans med Pia Williams och Sonja Sheridan, har vi studerat olika barngrupper i praktiken och fått svar på en enkät från 698 förskollärare om olika frågor som berör barngruppens storlek och dagens situation i praktiken. Resultatet från denna studie och några andra nya projekt kommer att presenteras och diskuteras. Efter föreläsningen finns utrymme för frågor (19.00 - 19.15)

OBS! Anmälan till denna föreläsning görs senast 16 januari!

Föreläsning och debatt! Undervisning i förskolan

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Måndag 24 april kl. 18.00-20.00


Undervisningsbegreppet infördes i förskolan i och med den nya Skollagen. Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som av vissa betraktas som alltför skolinriktat, medan andra valt att markera förskolans särart genom att tala om förskolepedagogisk undervisning, där flera olika teoretiska och filosofiska definitioner på lärande och kunskap ger olika innebörder. Skolinspektionens lyfter i en kvalitetsgranskning (2016) Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande.


Vad betyder ”undervisning i förskola” för dig?
Hur ser du på relationen mellan undervisning och lek?
Hur vill du beskriva skillnaden mellan ”undervisning” och ”lärande